DUMAS INTH-6


DUMAS 1011 VIKING SHIP KIT FOR JUNIOR MODELLER

DUMAS 1011 VIKING SHIP KIT FOR JUNIOR MODELLER

SKU: DUMA1011

$0.00

DUMAS 1012 GONDALA KIT FOR JUNIOR MODELLER

DUMAS 1012 GONDALA KIT FOR JUNIOR MODELLER

SKU: DUMA1012

$0.00

DUMAS 1110 LIGHTNING 19 INCH SAILBOAT KIT

DUMAS 1110 LIGHTNING 19 INCH SAILBOAT KIT

SKU: DUMA1110

$0.00

DUMAS 1117 HUSON 24 INCH SAILBOAT KIT

DUMAS 1117 HUSON 24 INCH SAILBOAT KIT

SKU: DUMA1117

$0.00

DUMAS 1205 TROJAN CRUISER 31 INCH KIT

DUMAS 1205 TROJAN CRUISER 31 INCH KIT

SKU: DUMA1205

$0.00

DUMAS 1225 VICTORY TUG 28 INCH KIT

DUMAS 1225 VICTORY TUG 28 INCH KIT

SKU: DUMA1225

$0.00

DUMAS 1230 1930 CHRIS-CRAFT RUNABOUT 36 INCH KIT

DUMAS 1230 1930 CHRIS-CRAFT RUNABOUT 36 INCH KIT

SKU: DUMA1230

$0.00

DUMAS 1232 CHRIS-CRAFT COBRA 27 INCH KIT

DUMAS 1232 CHRIS-CRAFT COBRA 27 INCH KIT

SKU: DUMA1232

$0.00

DUMAS 1238 BROOKLYN 39 1/2 INCH KIT

DUMAS 1238 BROOKLYN 39 1/2 INCH KIT

SKU: DUMA1238

$0.00

DUMAS 1239 TYPHOON 42 1/2 INCH KIT

DUMAS 1239 TYPHOON 42 1/2 INCH KIT

SKU: DUMA1239

$0.00

DUMAS 1249 1949 CHRIS-CRAFT RACER 28 INCH KIT

DUMAS 1249 1949 CHRIS-CRAFT RACER 28 INCH KIT

SKU: DUMA1249

$0.00

DUMAS 1250 CAROL MORAN TUG 17-3/4 INCH KIT

DUMAS 1250 CAROL MORAN TUG 17-3/4 INCH KIT

SKU: DUMA1250

$0.00

DUMAS 1251 THE LACKAWANNA TUG 33 INCH KIT

DUMAS 1251 THE LACKAWANNA TUG 33 INCH KIT

SKU: DUMA1251

$0.00

DUMAS 1256 U.S. ARMY 74' ST TUG KIT

DUMAS 1256 U.S. ARMY 74' ST TUG KIT

SKU: DUMA1256

$0.00

DUMAS 1259 SC-1 CLASS SUB-CHASER KIT

DUMAS 1259 SC-1 CLASS SUB-CHASER KIT

SKU: DUMA1259

$0.00

DUMAS 1260 THE GEORGE W. WASHBURN KIT

DUMAS 1260 THE GEORGE W. WASHBURN KIT

SKU: DUMA1260

$0.00

DUMAS 1263 16' CHRIS CRAFT PAINTED RACER KIT

DUMAS 1263 16' CHRIS CRAFT PAINTED RACER KIT

SKU: DUMA1263

$0.00

DUMAS 1273 1929 CHRIS-CRAFT COMMUTER 38 INCH KIT

DUMAS 1273 1929 CHRIS-CRAFT COMMUTER 38 INCH KIT

SKU: DUMA1273

$0.00

DUMAS 1705 CHRIS-CRAFT BARREL BACK  9 1/2 INCH KIT

DUMAS 1705 CHRIS-CRAFT BARREL BACK 9 1/2 INCH KI

SKU: DUMA1705

$0.00

DUMAS 2004 BOAT MOTOR 6V

DUMAS 2004 BOAT MOTOR 6V

SKU: DUMA2004

$0.00

DUMAS 2005 BOAT MOTOR 12 V

DUMAS 2005 BOAT MOTOR 12 V

SKU: DUMA2005

$0.00

DUMAS 2105 DECK HARDWARE FOR #1218

DUMAS 2105 DECK HARDWARE FOR #1218

SKU: DUMA2105

$0.00

DUMAS 2335 OPPOSIT DIR PROPS FOR #1203 OR 1205

DUMAS 2335 OPPOSIT DIR PROPS FOR #1203 OR 1205

SKU: DUMA2335

$0.00

DUMAS 2337 RUNNING HARDWARE FOR #1214

DUMAS 2337 RUNNING HARDWARE FOR #1214

SKU: DUMA2337

$0.00

DUMAS 2366 RUNNING HARDWARE FOR #1244

DUMAS 2366 RUNNING HARDWARE FOR #1244

SKU: DUMA2366

$0.00

DUMAS 2369 RUNNING HARDWARE FOR #1252

DUMAS 2369 RUNNING HARDWARE FOR #1252

SKU: DUMA2369

$0.00

DUMAS 2372 RUNNING HARDWARE FOR #1259

DUMAS 2372 RUNNING HARDWARE FOR #1259

SKU: DUMA2372

$0.00

DUMAS 2377 RUNNING HARDWARE FOR #1270

DUMAS 2377 RUNNING HARDWARE FOR #1270

SKU: DUMA2377

$0.00

DUMAS 2378 RUNNING HARDWARE FOR #1271

DUMAS 2378 RUNNING HARDWARE FOR #1271

SKU: DUMA2378

$0.00

DUMAS 2380 RUNNING HARDWARE FOR #1273

DUMAS 2380 RUNNING HARDWARE FOR #1273

SKU: DUMA2380

$0.00

DUMAS 3504 RUDDER ARM FOR 1/8 INCH SHAFT

DUMAS 3504 RUDDER ARM FOR 1/8 INCH SHAFT

SKU: DUMA3504

$0.00

DUMAS 3508 RUDDER ARM FOR 3/16 INCH SHAFT

DUMAS 3508 RUDDER ARM FOR 3/16 INCH SHAFT

SKU: DUMA3508

$0.00

DUMAS 3515 DOUBLE RUDDER ARM FOR 1/8 INCH SHAFT

DUMAS 3515 DOUBLE RUDDER ARM FOR 1/8 INCH SHAFT

SKU: DUMA3515

$0.00

DUMAS 3516 DOUBLE RUDDER FOR 3/16 INCH SHAFT

DUMAS 3516 DOUBLE RUDDER FOR 3/16 INCH SHAFT

SKU: DUMA3516

$0.00

DUMAS 3518 CAST RUDDER & SHAFT FOR 1211 1213

DUMAS 3518 CAST RUDDER & SHAFT FOR 1211 1213

SKU: DUMA3518

$0.00